• youtube
  • slide2
  • slide1
ฐานข้อมูลผ้าและสิ่งทอ

ฐานข้อมูลผ้าและสิ่งทอ

เก็บรวบรวมข้อมูลผ้าและสิ่งทอ ขั้นตอนวิธีในการทอผ้า อันเกิดจากนวัตกรรมใหม่ ๆ และภูมิปัญญาพื้นบ้านจากปราชญ์ชาวบ้าน สามารถนำข้อมูลไปใช้งาน เพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอสมัยใหม่

ศูนย์การเรียนรู้ผ้าและสิ่งทอ

ศูนย์การเรียนรู้ผ้าและสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ โดยรวมรวมผ้าทอโบราณ มาแกะลวดลายผ้า ก่อนส่งต่อให้กับชุมชนได้ทออนุรักษ์ไว้ พร้อมทั้งออกแบบลวดลวยใหม่ให้กับชาวบ้านสร้างเป็นอาชีพ