วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร (เพชรแพรพิณ)

ประวัติความเป็นมาหมู่บ้านหนองสวรรค์

หมู่บ้านหนองสวรรค์เดิมมีชื่อว่า "บ้านหนองดุม" ตั้งอยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ำหนองดุมไปทางทิศใต้ ประมาณ ๓๐๐ เมตร ต่อมาได้ย้ายมาอยู่บริเวณใกล้หนองบ่อบักไช้ ใช้ชื่อว่า "บ้านโดนตูม" เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ได้เสด็จมาเยี่ยมเยือนเพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชน มีประชาชนไปรอต้อนรับที่บริเวณริมหนองบักไช้ ท่านจึงเปลี่ยนชื่อ หนองบักไช้ เป็นหนองสวรรค์ ซึ่งปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ำใช้ทำระบบประปาของหมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ ๙๗ ไร่ พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อบ้านโนนตูมเป็น "บ้านหนองสวรรค์" นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน

๑. โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์
๒. วัดไชยาราม
๓. ธนาคารข้าว
๔. ศาลากลางบ้าน
๕. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
๖. หอกระจายข่าว
๗. ลานกีฬา อบต.เชียงพิณ
๘. สถานีตำรวจ
๙. สถานบริการสาธารณสุข รพ.สต.

ผลงานเด่น

กิจกรรมตามรอยเท้าพ่อ โดยยึดหลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านหนองสวรรค์ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
๑. ลดรายจ่าย (ผลิตของใช้และปลูกผักกินเอง)
๒. เพิ่มรายได้ (จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองสวรรค์)
๓. ประหยัด (จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต)
๔. เรียนรู้ร่วมกัน (ปราชญ์การทอ)
๕. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (ดูแลแหล่งน้ำ ต้นไม้ และรณรงค์ให้ปลูกไม้โตเร็ว)
๖. เอื้ออาทรต่อกัน (จัดตั้งกลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน ออมวันละบาท และมีธนาคารข้าว)

ประวัติของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองสวรรค์

แม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป ชาวบ้านบางคนยังสืบทอดและรักษาภูมิปัญญาการทอผ้าจากบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี สตรีที่ว่างจากการทำงานและต้องการมีงานทำในหมู่บ้านเพื่อคิดหารายได้เสริมจึงได้รวมกลุ่มกันเรียนทอผ้ามัดหมี่จากปราชญ์ชาวบ้านที่มีอยู่ จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองสวรรค์

ประวัติความเป็นมากลุ่มแม่บ้านหนองสวรรค์

ปี ๒๕๔๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณจัดอบรม โดยให้กลุ่มแม่บ้านแต่ละหมู่บ้านรวมตัวกัน จัดอบรมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างอาชีพในชุมชนและครอบครัว ให้แต่ละหมู่บ้านมีกลุ่มแม่บ้านอย่างน้อย ๑๐ คน บ้านหนองสวรรค์เริ่มแรกมีแม่บ้าน ๑๕ คน เริ่มจัดตั้งกลุ่มแรกชื่อกลุ่ม แจ่วบองบ้านหนองสวรรค์
ปี ๒๕๕๓ เปลี่ยนประธานคนใหม่ก็ยังคงทำแจ่วบองอยู่ และทำอาหารและขนมเทียนแก้วขาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับแม่บ้าน
ปี ๒๕๕๘ กลุ่มแม่บ้านประชุมกันเกี่ยวกับการสร้างที่ไม่ยุ่งยากเหมือนการทำอาหาร ที่ประชุมจึงตกลงกันว่าเปลี่ยนจากการทำอาหารมาเป็นการทอผ้า โดยเริ่มแรกคือเกษตรกร นางอาภรณ์ จำเนียนกุล และนางรวงทอง พาไปดูการมัดหมี่ของอำเภอพิบูลรักษ์ เมื่อกลับมาทางกลุ่มจึงไปปรึกษากับนักพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ จะทำอย่างไรให้ตำบลเชียงพิณมีกลุ่ม ทอผ้า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณจึงได้จัดอบรมให้กลุ่มแม่บ้านทั้งตำบลเป็นเวลา ๔ วัน แม่ครูคือ แม่ครูประดิษฐ์ มีพลงาม จากบ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี วันที่อบรมเสร็จทางกลุ่มแม่บ้านและนักพัฒนาได้ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรให้ตำบลเชียงพิณมีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบล ทั้ง แม่ครูและกลุ่มแม่บ้านช่วยกันออกแบบและได้ลาย "เพชรน้ำหนึ่ง" เป็นลายประจำตำบล
ปี ๒๕๖๐ จากนั้นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองสวรรค์ได้แยกตัวออกมาทอที่บ้านหนองสวรรค์ และสร้างลวดลายใหม่ที่มีชื่อว่าลาย "เพชรแพรพิณ"