นิทรรศการและการเสวนาวิชาการการเผยแพร่ฯ (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023)

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565  นายชาย นครชัย  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เวลา 13.00 น. กล่าวเปิดการเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการ โครงการจัดแสดงผลงานองค์ความรู้การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ณ ห้องประชุม  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  โดยมี  ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี , ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับนิทรรศการและการเสวนาวิชาการการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้จากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023)  

       การเสวนาโดยนักออกแบบและอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและสิ่งทอ ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน, อ.ดร.กรกลด คำสุข เเละนายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข  ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ และการเสวนาวิชาการการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้จากหนังสือแนวโน้มและทิศทาง ผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2 (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023) สัญจร 3 ครั้ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ยะลา และอุดรธานี ซึ่งในช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 จัดนิทรรศการ ณ บริเวณชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เวลา 10.00 – 15.00 น.

Comments are closed.