ห้องปฏิบัติการ

FTCDC LAB

S__12099590

Fabric and Textile Analytical Testing Laboratory (FTCDC LAB)

ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าและสิ่งทอ ศูนย์ออกกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • เครื่องมือทดสอบตามมาตรฐาน ISO, AATCC  เครื่องทดสอบ SDL Atlas จากสหรัฐอเมริกา  เครื่องมือเฉพาะสำหรับทดสอบสิ่งทอ เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งทอพื้นเมืองให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 • พัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถแก่สิ่งทอพื้นเมืองแก่ชุมชนท้องถิ่น สำหรับมาตรฐานมผช. มอก. และมาตรฐาน Circular design พร้อมให้คำปรึกษาครบวงจร
 • ตรวจทดสอบตามมารฐานการทดสอบ
  • ด้านกายภาพ : การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก แรงดึงและการยืดสูงสุด จำนวนเส้นด้าย 
  • ด้านความคงทนของสี : เหงื่อกรดเหงื่อด่าง การซักด้วยสบู่ น้ำ และการขัดถู
  • ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีในการตกแต่งคุณสมบัติพิเศษให้แก่สิ่งทอ : ต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม กันไฟลาม
  • ด้านการพัฒนาเส้นใยจากวัสดุต่าง ๆ :  เส้นใยกก เส้นใยตะไคร้ เส้นใยกล้วย เส้นใยผักตบชวา เส้นใยจากขวดน้ำพลาสติก
texttilelab

รายการทดสอบที่ต้องการขอทดสอบ (Test Required) : Thai Industrial Standard (TIS)

 • การทดสอบทางกายภาพ ( Physical test)
  • ทดสอบชนิดเส้นใย (Fiber Identification) 
  • ทดสอบแรงดึงสูงสุดและการยืดที่แรงดึงสูงสุด (Determination of Maximum Force and Elongation at Maximum Force)
  • มวลผ้าต่อหน่วยพื้นที่ (Mass Per Unit Area)
  • ขนาดเส้นด้าย (Yarn Number) 
  • จำนวนเส้นด้ายต่อหน่วยความยาว
  • การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก (Dimensional Stability to Washing) 1-3 รอบ
 • การทดสอบทางเคมี ( Chemical Testing)
  • ความเป็นกรด-ด่าง (pH Value)
 • การทดสอบความคงทนสี (Colour Fastness)
  • การซัก (To Washing)
  • เหงื่อเทียม (To Persporation)
  • น้ำ (To Water)
  • ขัดถู (To Rubbing)