FTCDC

Fabric & Textiles Creative Design Center

Untitled-1
homee1
เกี่ยวกับเรา

ศูนย์การออกเเบบสร้างสรรค์ผ้าเเละสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ FTCDC : Fabric and Texile Creative Design Center จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนในพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะ กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งภูมิวัฒนธรรมที่คล้ายคลึกกันโดยเฉพาะด้านการทอผ้า โดยการทอผ้าพื้นเมืองของประชาชนเป็นกลไกสะท้อนถึงวิถีในการดำรงชีวิตมานาน ดังนั้นวัตถุประสงค์ของศูนย์การออกเเบบสร้างสรรค์ผ้าเเละสิ่งทอ จึงเป็นการเข้าไปศึกษา สร้างสรรค์ พัฒนาร่วมกับชุมชนทอผ้าพื้นเมืองตั้งเเต่ต้นน้ำ กลางน้ำ เเละปลายน้ำเพื่อให้วิถีการทอผ้าพื้นเมืองยังคงอยู่ให้ลูกหลานได้ศึกษาเเละยังเป็นส่วนสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มชุมชนอย่างยั่งยืน

พิพิธภัณฑ์ผ้าอีสาน
ISAN Museum of Textiles

การสร้างพิพิธภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองอีสานและแหล่งเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และการเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญา องค์ความรู้ผ้าทอพื้นเมืองเนื่องจากจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงยังไม่มีพิพิธภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองประกอบกับเป็นหมุดหมายที่สำคัญของการเป็นเมือง “ธานีผ้าหมี่ขิด”และยังเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการทอผ้าพื้นเมืองตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงศึกษาวิจัยนวัตกรรมเส้นใยและสีย้อมจากธรรมชาติ การเผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาและองค์ความรู้ผ้าทอพื้นเมืองอีกด้วย

ศูนย์ทดสอบสิ่งทอ

Fabric and Textile Analytical Testing Laboratory (FTCDC LAB)
ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าและสิ่งทอ ศูนย์ออกกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

    • เครื่องมือทดสอบตามมาตรฐาน ISO, AATCC เครื่องทดสอบ SDL Atlas จากสหรัฐอเมริกา เครื่องมือเฉพาะสำหรับทดสอบสิ่งทอ เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งทอพื้นเมืองให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
    • พัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถแก่สิ่งทอพื้นเมืองแก่ชุมชนท้องถิ่น สำหรับมาตรฐานมผช. มอก. และมาตรฐาน Circular design พร้อมให้คำปรึกษาครบวงจร

สินค้า
องค์ความรู้
เกี่ยวกับโครงการ
ceo
ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย

ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ FTCDC (Fabric and Textile Creative Design Center) มีพันธกิจในการอนุรักษ์เชิงพัฒนา และยกระดับผ้าและสิ่งทอในชุมชนสู่ความเป็นสากล ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญา ศิลปะงานฝีมือดั้งเดิมในวัฒนธรรมการทอผ้าของชุมชนอีสาน กับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและการสร้างสรรค์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อให้ผ้าและสิ่งทอชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ceo-sig-black
ข่าวและกิจกรรม