FTCDC LAB ลงพื้นที่พัฒนาผ้าทอพื้นเมืองดงสาร จ.บึงกาฬ

       เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 อาจารย์เอกพันธ์ พิมพาทีเเละทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC LAB) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงสาร เพื่อพัฒนาผ้าพื้นเมืองของชาวจ.บึงกาฬ  โดยมีประธานกลุ่มคือ  นางสาวทิพสุดา  เเผ่นทอง เป็นผู้ประสานงาน สำหรับกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม Circular design  ปี 2566  เพื่อตรวจเอกสาร  เก็บข้อมูลเเละให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design ซึ่งมีความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

           กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงสาร ใช้ฝ้ายเป็นวัตถุดิบสำหรับการทอและสีย้อมสีธรรมชาติด้วยกรรมวิธีการย้อมเย็นครามด้วย การมัดย้อมเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆ รวมไปถึงการทำแพทเทิร์นที่ใช้ตัดเย็บเสื้อผ้าที่ออกแบบให้ทันสมัย และเรียบง่ายสามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาส  โดยปัจจุบันทางกลุ่มได้นำเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บมาทำผลิตภัณฑ์  เพื่อให้กระบวนการทอ การตัดเย็บผ้าเหลือเศษผ้าเหลือทิ้งน้อยที่สุด และยังเพิ่มมูลค่าให้แก่เศษวัสดุที่เหลือใช้ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็มีความโดดเด่น แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น

Tags: No tags

Comments are closed.