FTCDC LAB ลงพื้นที่กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ฯ ร่วมกับ ดร.พีรพร ภายใต้โครงการ Circular design 2566

     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 อาจารย์อโณทัย สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาออกเเบบเเละหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าและสิ่งทอ  (FTCDC LAB) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมกับ ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ วิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเเละที่ปรึกษาหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนให้มีมาตรฐานการรับรองตามเเนวคิดเชิง Circular design  ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์  ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี  โดยมีประธานกลุ่มคือ นางอ้อยอัจฉรา สรวงศิริ เป็นผู้ประสานงาน  สำหรับกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  Circular design  ปี  2566 เพื่อสังเกตการณ์การดำเนินงานของกลุ่ม  พร้อมเก็บข้อมูลเเละให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design ซึ่งมีความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

       ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเเละเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการออกเเบบ หลักการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จากของเสีย โดยลดการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับชุมชน ภายใต้เเนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy)  เเละหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design tag            การตรวจสอบผลิตภัณฑ์และหลักเกณฑ์การตรวจผลิตภัณฑ์เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ได้เรียนรู้ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเเละยกระดับเคหะสิ่งทอ ผ้าทอเพื่อนเพิ่มมูลค่าให้เเก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน

Tags: No tags

Comments are closed.