ดร.พีรพร ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเชียงหวาง จ.อุดรธานีร่วมกับ FTCDC LAB มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญเเละที่ปรึกษาศูนย์ออกเเบบสร้างสรรค์ผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมทั้งอาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  เเละทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าและสิ่งทอ  (FTCDC LAB)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่่กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเชียงหวาง  ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี   โดยมีประธานกลุ่มคือ  นางสาววิมล  เเก้วเชียงหวาง เป็นผู้ประสานงาน  สำหรับกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  Circular design  ปี  2566 

        โดย  ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเเละเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการออกเเบบ        หลักการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จากของเสีย  รวมทั้ง ตามเเนวคิดเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  Circular design tag เพื่อให้คำเเนะนำการดำเนินงาน การเลือกใช้วัตถุดิบหลักรวมทั้งการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design 

Tags: No tags

Comments are closed.