FTCDC LAB ลงพื้นที่กลุ่ม ITTHI จ.บึงกาฬ กิจกรรม Circular design 2566

      เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ วิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเเละที่ปรึกษาหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนให้มีมาตรฐานการรับรองตามเเนวคิดเชิง Circular design พร้อมทั้งนายเอกพันธ์ พิมพาทีอาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  เเละทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าและสิ่งทอ  (FTCDC LAB)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ลงพื้นที่กลุ่ม ITTHI (กลุ่มผ้าทอสองมือพิมพ์เเละกลุ่มสไบนาง)  ต.หอคำ  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ  โดยมีประธานกลุ่มคือ นายอิทธิกร  อินทร์เเสงเเละ นางเสถียร ชัยมี เป็นผู้ประสานงาน  สำหรับกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  Circular design  ปี  2566 เพื่อสังเกตการณ์การดำเนินงานของกลุ่ม  พร้อมเก็บข้อมูลเเละให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design ซึ่งมีความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

       ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเเละเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการออกเเบบ หลักการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จากของเสีย  โดยลดการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับชุมชน ตามเเนวคิดเชิงนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีการพัฒนาขึ้นมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับการพัฒนายุทธศาสตร์สอดคล้องกับแนวทางในประเทศเเละหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design tag การตรวจสอบผลิตภัณฑ์และหลักเกณฑ์การตรวจผลิตภัณฑ์เพื่อให้กลุ่ม ITTHI (กลุ่มผ้าทอสองมือพิมพ์เเละกลุ่มสไบนาง) ได้เรียนรู้ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเเละยกระดับผ้าทอ อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนอย่างยั่งยืน

เบอร์โทรติดต่อ : 063-7266269 (คุณอิทธิกร)

Tags: No tags

Comments are closed.