FTCDC LAB ร่วมกับดร.พีรพร พละพลีวัลย์ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชียง-ส.หงษ์แดง ภายใต้กิจกรรม Circular design 2566

         เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา  ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญเเละที่ปรึกษาศูนย์ออกเเบบสร้างสรรค์ผ้าเเละสิ่งทอ (FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมทั้งนายเอกพันธ์ พิมพาทีอาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  เเละทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ผ้าและสิ่งทอ  (FTCDC LAB)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชียง-ส.หงษ์แดง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี  มีจำนวนสมาชิกประมาณ 10-15 คน โดยมีประธานกลุ่มคือ  นายสมบัติ  มัญญะหงส์ เป็นผู้ประสานงาน  สำหรับกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  Circular design  ปี  2566 เพื่อให้คำเเนะนำการดำเนินงาน การเลือกใช้วัตถุดิบหลักรวมทั้งการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอรับรองฉลาก Circular design 

        ชุมชนบ้านเชียงถือเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี ตามรอยอารยธรรมบ้านเชียงในหมู่บ้านแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ มาชมวิถีชีวิตชาวไทพวนรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้ถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรม  ดังนั้นขวดน้ำพลาสติกเมื่อนักท่องเที่ยวมาจึงมีความแปรผันกับจำนวนของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน 

       ปัจจุบันมีการจัดการแยกขยะเพื่อนำขวดพลาสติกดังกล่าวไปขายสร้างรายได้ หรือแยกขยะไว้สำหรับรีไซเคิลทางด้านต่างๆ  ทางคณะทำงานได้เเลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องหลักการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จากของเสีย โดยลดการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับชุมชนเเล้ว ทางกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชียง-ส.หงษ์แดงมีความสนใจในการ  นำโอกาสเรื่องดังกล่าวมาเป็นเป้าหมายของกลุ่มในการนำนวัตกรรมการทำเส้นใยพลาสติกจากขวดพลาสติกมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับเเนวคิด Circular design เพื่อให้เป็นสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเเละยกระดับผ้าทอได้อย่างยั่งยืน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  086-2217268 (คุณสมบัติ)

Tags: No tags

Comments are closed.