20 กลุ่มชุมชนเข้าร่วมรับฟังบรรยากาศอบรมการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานตอนบนกลุ่มชุมชนรุ่นใหม่สู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยกับ FTCDC

        บรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานตอนบนกลุ่มชุมชนรุ่นใหม่สู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย  ในวันที่วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีกลุ่มชุมชนกว่า 20 ชุมชนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย อาทิ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ กลุ่มผ้าซิ่นทอมือมัดหมี่  กลุ่มทอผ้าฝ้ายขิดยกดอก กลุ่มทอผ้าบ้านโนนงาม ไทพวนบาติก  หอนาง  ร้านงามไทย เป็นต้น 

Tags: No tags

Comments are closed.