Asia Eastern University of Science and Technology (AEUST) X FTCDC

       ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์และสิ่งทอ (FTCDC) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ได้ต้อนรับ Dr.Yi Jun Pan จาก Department of Materials and Textiles , Asia Eastern University of Science and Technology (AEUST) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์และสิ่งทอ (FTCDC) โดยมี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดีและประธาน FTCDC ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญเเละที่ปรึกษาของ FTCDC ให้การตอนรับ

       โดยทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการในประเด็นต่างๆ โดยจะมีการทำ MOU ในการร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยด้านแฟชั่นสิ่งทอระหว่าง 2 ประเทศ โดยในเดือนกรกฏาคม 2566 ทาง AEUST จะส่งนักศึกษาจากไต้หวันเข้ามาศึกษาหลักสูตรระยะสั้นเป็นเวลา 4 สัปดาห์ จำนวน 9 คน และจะมีการแลกเปลี่ยน นศ แฟชั่นสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปศึกษาระยะสั้นที่ไต้หวันเช่นกัน นอกจากนี้ทาง FTCDC ยังได้นำคณะจาก AEUST ชมการผลิตสิ่งทอชุมชน ในเครือข่ายการพัฒนาของ FTCDC ณ กลุ่มทอผ้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อบต.เชียงยืน โดยมีนางสมพาน สาธิตและนำชม #วิเทศสัมพันธ์ #FTCDC #คิด #สร้างสรรค์ #พัฒนา #ยั่งยืน

Tags: No tags

Comments are closed.