FTCDC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นใยกัญชงผสมฝ้าย

      เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นใยกัญชงผสมฝ้าย เพื่อถ่ายทอดวิธีการทำเส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยกัญชงสำหรับการนำมาพัฒนาเป็นแฟชั่นสิ่งทอ โดยมี ดร.วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติการสร้างเส้นใย การทอ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เเก่กลุ่มเครือข่าย โดย อ.อโณทัย สิงห์คำ และคณะนักออกแบบจากศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์และสิ่งทอ (FTCDC)
Tags: No tags

Comments are closed.