คณะวิทยาการจัดการ จัดทำโครงการนวัตกรรม การสื่อสาร สร้างสรรค์ เพื่อชุมชนและสังคมโดยร่วมมือกับศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ(FTCDC)

           โครงการนวัตกรรม การสื่อสาร สร้างสรรค์ เพื่อชุมชนและสังคม (MC) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ(FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร. พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ส่งมอบขวดพลาสติกภายใต้โครงการนวัตกรรม การสื่อสาร สร้างสรรค์ เพื่อชุมชนและสังคม สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร. ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดีและประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ FTCDC พร้อมด้วย ดร.วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และทีมงานศูนย์ออกเเบบสร้างสรรค์ผ้าเเละสิ่งทอ FTCDC รับมอบขวดพลาสติกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน : นวัตกรรมสิ่งทอจากขวดพลาสติกรีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยการจัดทำโครงการในครั้งนี้ มีแนวทางการพัฒนาภายใต้แนวคิด BCG ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการทำงานร่วมกับภาคชุมชน และภาคเอกชน ทางศูนย์ FTCDC ได้มีการนำขวดน้ำดื่มพลาสติกมารีไซเคิลเป็นเส้นใย และถักทอเป็นเครื่องแต่งกายเสื้อผ้า เสื้อยืด กระเป๋า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมขวดพลาสติก ในการนำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยสำหรับแปรรูปต่อไป

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *