คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ : FTCDC

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ : FTCDC  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566  คณะทีมงานได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ : FTCDC โดยมี ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย (ประธาน FTCDC) รศ.นาวา วงษ์พรม (หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ผ้าอีสาน) เเละ อ.อโณทัย สิงห์คำ (หัวหน้า FTCDC LAB) บรรยายสรุปและนำชมโดยทีมงาน FTCDC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสิ่งทอชุมชนด้วยนวัตกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการงานวิจัยแฟชั่น สิ่งทอของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ชม Desing Shop ซึ่งรวบรวมสินค้าจากศูนย์เเละชุมชนเครือข่าย และห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์เส้นใยสิ่งทอของ FTCDC #คิด #สร้างสรรค์ #พัฒนา #ยั่งยืน