การเสวนาการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอหมุนเวียน เรื่อง “Circular Design รักษ์โลก

             การเสวนาการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอหมุนเวียน เรื่อง “Circular Design รักษ์โลก ด้วยการออกแบบหมุนเวียน” โดย ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน(ประเทศไทย) และ คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์  ศิลปินผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบ วัสดุ จากขยะ อ.อโณทัย สิงห์คำ คุณเอกพันธ์ พิมพาที จาก FTCDC LAB ดำเนินรายการโดย ผศ.พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในงาน #FiFT2023 แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชนครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏคม 2566 ชั้น 1 เซ็นทรัล อุดรธานี   #FTCDC #คิด #สร้างสรรค์ #พัฒนา #ยั่งยืน

Workshop การเขียนเทียนบนผืนผ้า

      ภาพบรรยากาศการ Workshop การเขียนเทียนบนผืนผ้า ดร.วิบูล เป็นสุข อ.อโณทัย สิงห์คำ และทีมงาน FTCDC ในงาน #FiFT2023 แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชนครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏคม 2566 ชั้น 1 เซ็นทรัล อุดรธานี

        การเขียนเทียน เป็นศิลปะการสร้างลวดลายบนผืนผ้าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นอีกแบบหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
ที่มีการทำกันในกลุ่มม้งลายเท่านั้น เป็นภูมิปัญญาและศิลปะโบราณดั้งเดิมที่เป็นมรดกตกทอดมาแต่บรรพบุรุษถ่ายทอด
สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลายชั่วอายุคน และยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

การเสวนาผ้าแพรแห่งลุ่มน้ำโขง “แพรแคมของอีสาน-ล้านช้าง”

        ภาพบรรยากาศ การเสวนาผ้าแพรแห่งลุ่มน้ำโขง “แพรแคมของอีสาน-ล้านช้าง” พร้อมชมผ้าโบราณจากเหล่ากูรูและนักสะสมผ้าทออีสานและจาก สปป.ลาว นำโดย ท่านแก้วมนตรี ดวงบุปผา ผู้เชี่ยวชาญและนักสะสมผ้า สปป.ลาว / ผศ.ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญผ้าแพรวาอีสาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / รศ.นาวา วงษ์พรม หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ผ้าอีสาน FTCDC มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดีและประธาน FTCDC ในงาน #FiFT2023 แฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชนครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏคม 2566 ชั้น 1 เซ็นทรัล อุดรธานี

พิธีเปิดงาน FiFT2023 วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566

        พิธีเปิดงาน FiFT2023 โดยท่านวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี / ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / ท่านหัวหน้าส่วนราชการ / แขกผู้มีเกียตริ / กลุ่มชุมชนผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมืองและแฟชั่นโชว์โดย มารีญา พูนเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 – Top 5 Miss Universe 2017 และกระทิง ขุนณรงค์ ในการเดินแฟชั่น Circular Design กว่า 30 ชุด จากผลงานการพัฒนาร่วมกันของ FTCDC + สาขาวิชาออกแบบ(แฟชั่นสิ่งทอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สู่การรังสรรค์ผลงานให้กับ 12 กลุ่มชุมชนเครือข่าย
#ภาพโดย ปชส.มรภ.อุดรธานี

FTCDC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นใยกัญชงผสมฝ้าย

      เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นใยกัญชงผสมฝ้าย เพื่อถ่ายทอดวิธีการทำเส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยกัญชงสำหรับการนำมาพัฒนาเป็นแฟชั่นสิ่งทอ โดยมี ดร.วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติการสร้างเส้นใย การทอ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เเก่กลุ่มเครือข่าย โดย อ.อโณทัย สิงห์คำ และคณะนักออกแบบจากศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์และสิ่งทอ (FTCDC)

Asia Eastern University of Science and Technology (AEUST) X FTCDC

       ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์และสิ่งทอ (FTCDC) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ได้ต้อนรับ Dr.Yi Jun Pan จาก Department of Materials and Textiles , Asia Eastern University of Science and Technology (AEUST) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์และสิ่งทอ (FTCDC) โดยมี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดีและประธาน FTCDC ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญเเละที่ปรึกษาของ FTCDC ให้การตอนรับ

       โดยทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการในประเด็นต่างๆ โดยจะมีการทำ MOU ในการร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยด้านแฟชั่นสิ่งทอระหว่าง 2 ประเทศ โดยในเดือนกรกฏาคม 2566 ทาง AEUST จะส่งนักศึกษาจากไต้หวันเข้ามาศึกษาหลักสูตรระยะสั้นเป็นเวลา 4 สัปดาห์ จำนวน 9 คน และจะมีการแลกเปลี่ยน นศ แฟชั่นสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปศึกษาระยะสั้นที่ไต้หวันเช่นกัน นอกจากนี้ทาง FTCDC ยังได้นำคณะจาก AEUST ชมการผลิตสิ่งทอชุมชน ในเครือข่ายการพัฒนาของ FTCDC ณ กลุ่มทอผ้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อบต.เชียงยืน โดยมีนางสมพาน สาธิตและนำชม #วิเทศสัมพันธ์ #FTCDC #คิด #สร้างสรรค์ #พัฒนา #ยั่งยืน

FTCDC x TCDC จัดนิทรรศการนวัตกรรมเส้นใยอีสาน

               เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 (Isan Creative Festival 2023) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 9 เมษายน 2566 เวลา 11.00 – 21.00 น. ภายใต้ธีม “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” หรือ “Regional (enlight) sation”   เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรสร้างสรรค์ทั่วภูมิภาคอีสาน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคม ด้วยการออกแบบ 

               นอกจากนี้ เทศกาลฯ มุ่งเน้นกิจกรรมที่สอดรับกับ 3 อุตสาหรรมสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของอีสาน ได้แก่                                   1. อุตสาหกรรมบันเทิงอีสาน (Isan Entertainment)   2. อุตสาหกรรมอาหารอีสาน (Isan Gastronomy)  และ             3. อุตสาหกรรมงานหัตถกรรมอีสาน (Isan Craft & Design) ขณะเดียวกันยังเป็นแพลตฟอร์มต้นแบบในการพัฒนา  ‘ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์’ สู่การเป็น ‘เมืองสร้างสรรค์’ ในระดับประเทศ ที่ยกระดับภูมิภาคอีสานให้  ‘น่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว’ ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และโอกาสใหม่ทางธุรกิจ พร้อมผลักดันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่าน       6 กิจกรรมหลักของเทศกาลฯ จำนวนมากกว่า  100  โปรแกรม 

     สำหรับวันที่ 1-9 เมษายน 2566  เชิญชวนมาชมนวัตกรรมเส้นใยอีสาน จากทีมศูนย์สร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ FTCDC มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาพบกับพวกเราได้ที่ ชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี ในงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์

#FTCDC #คิด #สร้างสรรค์ #พัฒนา #ยั่งยืน #ISANCREATIVEFESTIVAL #ศรีจันทร์ย่านเก่าเล่าใหม่

FTCDC ลงพื้นที่กลุ่ม Hattra อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 อ.อโณทัย สิงห์คำ และทีมงานจากศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ FTCDC ได้ลงพื้นที่กลุ่ม Hattra ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามการพัฒนาสิ่งทอนวัตกรรมสร้างสรรค์ภายใต้กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม Circular design ปี 2566 โดยมีคุณอิทธิพลและคุณอุไร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของกลุ่มสู่ตลาด โปรดติดตามผลงานเปิดตัวในงาน FiFt2023 กลางปีนี้แน่นอน

Summer edition udon fashion show 2023 X FTCDC

       Central Udon จัดเเคมเปญ Summer edition 2023 เพื่อตอกย้ำการเป็นเเลนด์มาร์กซัมเมอร์ดีที่สุดของอุดรธานี เนรมิตพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดร ในบรรยากาศชายทะเลกับกิจกรรม SUMMER EDITION Fashion Show 2023 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2566 บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 หน้า Department Store ในบรรยากาศเเฟชั่น โชว์ริมชายทะเล เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ช่วยขับเคลื่อนเเละผลักดัน เพื่อสอดรับกับมาตรการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง