คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ : FTCDC

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ : FTCDC  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566  คณะทีมงานได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ : FTCDC โดยมี ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย (ประธาน FTCDC) รศ.นาวา วงษ์พรม (หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ผ้าอีสาน) เเละ อ.อโณทัย สิงห์คำ (หัวหน้า FTCDC LAB) บรรยายสรุปและนำชมโดยทีมงาน FTCDC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสิ่งทอชุมชนด้วยนวัตกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการงานวิจัยแฟชั่น สิ่งทอของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ชม Desing Shop ซึ่งรวบรวมสินค้าจากศูนย์เเละชุมชนเครือข่าย และห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์เส้นใยสิ่งทอของ FTCDC #คิด #สร้างสรรค์ #พัฒนา #ยั่งยืน

แฟชั่นโชว์ผลงาน Thesis สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แฟชั่นโชว์ผลงาน Thesis จากพลังการสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ : FTCDC มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชมผลงานได้วันที่ 7-9 มีนาคม 2565 ณ ห้องนิทรรศการศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ : FTCDCพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก FTCDC Design Shop

คณะวิทยาการจัดการ จัดทำโครงการนวัตกรรม การสื่อสาร สร้างสรรค์ เพื่อชุมชนและสังคมโดยร่วมมือกับศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ(FTCDC)

           โครงการนวัตกรรม การสื่อสาร สร้างสรรค์ เพื่อชุมชนและสังคม (MC) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ(FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร. พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ส่งมอบขวดพลาสติกภายใต้โครงการนวัตกรรม การสื่อสาร สร้างสรรค์ เพื่อชุมชนและสังคม สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร. ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดีและประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ FTCDC พร้อมด้วย ดร.วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และทีมงานศูนย์ออกเเบบสร้างสรรค์ผ้าเเละสิ่งทอ FTCDC รับมอบขวดพลาสติกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน : นวัตกรรมสิ่งทอจากขวดพลาสติกรีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยการจัดทำโครงการในครั้งนี้ มีแนวทางการพัฒนาภายใต้แนวคิด BCG ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการทำงานร่วมกับภาคชุมชน และภาคเอกชน ทางศูนย์ FTCDC ได้มีการนำขวดน้ำดื่มพลาสติกมารีไซเคิลเป็นเส้นใย และถักทอเป็นเครื่องแต่งกายเสื้อผ้า เสื้อยืด กระเป๋า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมขวดพลาสติก ในการนำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยสำหรับแปรรูปต่อไป