พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

       ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอจัดแสดงผลงานการพัฒนาสิ่งทอชุมชน Circular Design โดยอาจารย์อโณทัย สิงห์คำ จาก FTCDC และคุณอิทธิพล และคุณ อุไร สัจจะไพบูลย์ ตัวแทนผู้ประกอบการผ้าและสิ่งทอ กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางามและแบรน์ดหัตถา ซึ่งได้รับการถ่ายทอดการพัฒนาสิ่งทอ และได้รับการรับรอง Circular Design Mark จาก FTCDC ได้นำเสนอรายงานผลการพัฒนาสู่สินค้าสิ่งทอมูลค่าสูง กับท่านพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสลงตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  ณ โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ ตำบลสามพร้าว จังหวัดอุดรธานี

20 กลุ่มชุมชนเข้าร่วมรับฟังบรรยากาศอบรมการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานตอนบนกลุ่มชุมชนรุ่นใหม่สู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยกับ FTCDC

        บรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานตอนบนกลุ่มชุมชนรุ่นใหม่สู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย  ในวันที่วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีกลุ่มชุมชนกว่า 20 ชุมชนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย อาทิ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ กลุ่มผ้าซิ่นทอมือมัดหมี่  กลุ่มทอผ้าฝ้ายขิดยกดอก กลุ่มทอผ้าบ้านโนนงาม ไทพวนบาติก  หอนาง  ร้านงามไทย เป็นต้น 

TCEB เข้าเยี่ยมชมศูนย์ออกเเบบสร้างสรรค์ผ้าเเละสิ่งทอ : FTCDC

           เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (อังกฤษ: Thailand Convention & Exhibition Bureau ย่อว่า TCEB)  ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม อุตสาหกรรม MICE (ไมซ์) ย่อมาจาก Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนามาตรฐานการจัดงานให้สอดคล้องกับบทบาทของไทยที่มีความสำคัญมากขึ้น  ในฐานะเป็นประเทศที่สามารถเป็นที่จัดการประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติได้อย่างมีศักยภาพ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ : FTCDC มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ FTCDC เป็นหนึ่งในสถานที่จัดประชุมและนิทรรศการผ้าและสิ่งทอ และพิพิธภัณฑ์ผ้าอีสานให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ท่องเที่ยววัฒนธรรมผ้าทออีสาน