FTCDC x TCDC จัดนิทรรศการนวัตกรรมเส้นใยอีสาน

               เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 (Isan Creative Festival 2023) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 9 เมษายน 2566 เวลา 11.00 – 21.00 น. ภายใต้ธีม “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” หรือ “Regional (enlight) sation”   เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรสร้างสรรค์ทั่วภูมิภาคอีสาน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคม ด้วยการออกแบบ 

               นอกจากนี้ เทศกาลฯ มุ่งเน้นกิจกรรมที่สอดรับกับ 3 อุตสาหรรมสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของอีสาน ได้แก่                                   1. อุตสาหกรรมบันเทิงอีสาน (Isan Entertainment)   2. อุตสาหกรรมอาหารอีสาน (Isan Gastronomy)  และ             3. อุตสาหกรรมงานหัตถกรรมอีสาน (Isan Craft & Design) ขณะเดียวกันยังเป็นแพลตฟอร์มต้นแบบในการพัฒนา  ‘ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์’ สู่การเป็น ‘เมืองสร้างสรรค์’ ในระดับประเทศ ที่ยกระดับภูมิภาคอีสานให้  ‘น่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว’ ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และโอกาสใหม่ทางธุรกิจ พร้อมผลักดันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่าน       6 กิจกรรมหลักของเทศกาลฯ จำนวนมากกว่า  100  โปรแกรม 

     สำหรับวันที่ 1-9 เมษายน 2566  เชิญชวนมาชมนวัตกรรมเส้นใยอีสาน จากทีมศูนย์สร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ FTCDC มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาพบกับพวกเราได้ที่ ชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี ในงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์

#FTCDC #คิด #สร้างสรรค์ #พัฒนา #ยั่งยืน #ISANCREATIVEFESTIVAL #ศรีจันทร์ย่านเก่าเล่าใหม่

คณะวิทยาการจัดการ จัดทำโครงการนวัตกรรม การสื่อสาร สร้างสรรค์ เพื่อชุมชนและสังคมโดยร่วมมือกับศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ(FTCDC)

           โครงการนวัตกรรม การสื่อสาร สร้างสรรค์ เพื่อชุมชนและสังคม (MC) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ(FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร. พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ส่งมอบขวดพลาสติกภายใต้โครงการนวัตกรรม การสื่อสาร สร้างสรรค์ เพื่อชุมชนและสังคม สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร. ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดีและประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ FTCDC พร้อมด้วย ดร.วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และทีมงานศูนย์ออกเเบบสร้างสรรค์ผ้าเเละสิ่งทอ FTCDC รับมอบขวดพลาสติกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน : นวัตกรรมสิ่งทอจากขวดพลาสติกรีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยการจัดทำโครงการในครั้งนี้ มีแนวทางการพัฒนาภายใต้แนวคิด BCG ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการทำงานร่วมกับภาคชุมชน และภาคเอกชน ทางศูนย์ FTCDC ได้มีการนำขวดน้ำดื่มพลาสติกมารีไซเคิลเป็นเส้นใย และถักทอเป็นเครื่องแต่งกายเสื้อผ้า เสื้อยืด กระเป๋า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมขวดพลาสติก ในการนำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยสำหรับแปรรูปต่อไป